JAK PŘEŽÍT KRIZI, aneb inovace jako možnost i jako nezbytnost.

Ekonomikou celého světa v současném období těžce zmítá krize a firmy a organizace zoufale hledají možnosti, jak jí úspěšně čelit. Jednou z možností, jak si v těchto složitých podmínkách zajistit další odbyt a prosperitu, jak získat náskok před konkurencí, jak snížit vstupní, výrobní i prodejní ceny a jak zajistit i svým zaměstnancům další práci je využití možností inovace. Inovace produktů, technologií i materiálů, využití nových zlepšovacích návrhů, popř. i nových patentů, užitných vzorů atp. Není podstatné potřebu inovace pouze odhalit a navrhnout, jak to mnohdy za tučný honorář dělají nejrůznější „teoretikové“, „podnikoví poradci“ a „konzultanti“, ale nejdůležitější je právě nalézt pro ni i přímé a konkrétní řešení do detailů a také je umět převést i přímo do praxe. Právě teď je nejvhodnější příležitost pro realizaci inovací. Ekonomové se shodují, že právě ekonomická krize nebo recese je ideální dobou pro realizaci inovací. Krize nebo recese je vynikající příležitostí, jak získat konkurenční výhodu, větší náskok a převahu. Ve chvíli, kdy je konkurence oslabená slabšími hospodářskými výsledky, můžeme s dobrým nápadem a i s malými náklady posunout firmu výrazně vpřed, a to i velice výrazným způsobem. Mnoho firem se proto snaží čelit odbytové krizi zaváděním nových výrobků a služeb, tedy rozšířením své nabídky nebo její inovací, což se nepochybně projeví ve vyšším zisku, nezřídka provázeném výraznými úsporami. A to se bez dobrých nápadů, dotažených a převedených do stádia realizace, určitě neobejde. INOVACE Inovace, nápady, zlepšovací návrhy, patenty, návrhy řešení a jejich realizace. Inovace znamená zavedení změn a novinek, např. zavedení vědeckého a technického pokroku, nových technologických postupů, nových druhů výrobků nebo jejich úprav, nových tvarů, materiálů, vlastností, konstrukcí, funkcí atd. K realizaci inovací se může využit jak výsledků nákladného výzkumu a vývoje, tak i nejrůznějších nápadů a zlepšovacích návrhů, praktické zavedení drobných i větších zlepšení a změn, dílčích úprav anebo využití patentů, licencí apod. Důsledkem inovačních procesů jsou úspory práce, času, nákladů, materiálů a energií, zvýšení užitné i estetické hodnoty produktů a jejich kvalita, dále náskok před konkurencí, vyřešení problémů a potíží firem a především zisk. Inovace je jednou z hlavních a účinných metod řešení problémů a potíží firem a společností. Objektivními příčinami problémů mohou být vývoj a změna situace na trhu, růst cen a nákladů, podmínek, vliv krize, vliv konkurence apod., tyto sice nemůžeme přímo ovlivnit, ale můžeme se jim vhodně přizpůsobit. Naopak subjektivními příčinami problémů mohou být například nevýkonné vedení (neochota či neschopnost přizpůsobit se novým podmínkám, málo kreativní management, provozní slepota, špatné návyky a zaběhlé zvyky, zlozvyky a komplexy), zastaralé metody, způsoby a postupy, zbytečná složitost, nákladnost a technická zastaralost produktů, nekonkurenceschopnost, neúčinná webová prezentace apod., k tomu navíc přidané přílišné zaneprázdnění vlastní činností a přemýšlením nad možnostmi zlepšení nebo záchranou, dále tzv. profesionální deformace a profesionální slepota, provozní slepota, nedostatek času, tlak, zodpovědnost, stres, vytížení, přepracování atd. Toto vše i mnohem víc je nutné odhalit, pojmenovat a pokusit se změnit, toto vše je plně v naší moci! Cílem inovací v různých odvětvích výroby, obchodu i služeb jsou například: • úspory nákladů (materiálů, surovin, energií, pracovníků, prací, dopravy, zkrácení časů, zjednodušení a zefektivnění technologických procesů výroby, prodeje a odbytu), • zvýšení (produkce, sortimentu, exportu, obratu, zisku, počtu zákazníků a uživatelů, objednávek, jakosti, kvality a užitné hodnoty produktu, bezpečnosti, ekologičnosti), • vyřešení problémů a potíží firem a společností, • jiné výhody (náskok před konkurencí, prestiž firmy, vliv na trhu, globální expanze apod.). Využitím originálních nápadů, vizí a know-how lze vyřešit prakticky každý problém, neboť nic není dokonalé a i současná novinka je již zastaralá a lze ji zlepšit. Rozlišujeme tyto hlavní druhy inovací: • inovace výrobková (produktová) – tvoří cca 70 % všech inovací, • inovace technologická – cca 28 % všech inovací, • inovace materiálová – cca 2 % všech inovací. Inovace dělíme podle jejího cíle do osmi stupňů: • 0. stupeň – obnova původních kvalit (snaha vrátit úroveň výrobního zařízení nebo produktu do původního stavu), • 1. stupeň – změna kvantity (např. zvýšení nebo snížení počtu zaměstnanců, typů produktů apod.), • 2. stupeň – adaptace výrobního systému nebo technologického procesu (přesun výroby na výkonnější stroje nebo zvýšení výkonu původních kapacit apod.), • 3. stupeň – změna kvality produktů (snaha o vylepšení konstrukce výrobku za účelem snížení jeho výrobních nákladů, např. kov nahradí levnější a lehčí plast, netřeba lakovat), • 4. stupeň – nová varianta produktů (zlepšení produktu zlepšením některých jeho funkcí, např. lépe saje, více hřeje), • 5. stupeň – nová generace produktů (změna jeho významných funkcí, aniž by ale byla změněna jeho koncepce, např. elektronika), • 6. stupeň – nový druh produktů (uplatnění nové konstrukční koncepce, ale při zachování původního principu, např. horské kolo), • 7. stupeň – nový rod produktů (zcela nový princip jejich funkce, např. řezání pilou je nahrazeno řezáním laserem apod.). Důsledkem inovačních procesů jsou úspory práce, času, nákladů, materiálů, zvýšení užitné a estetické hodnoty výrobků a jejich kvalita, náskok před konkurencí a především zvýšení zisku. Inovace je úspěšné využívání nových myšlenek. Může se jednat o jiný, nezvyklý, nový či nevyzkoušený postup/přístup nebo o nový způsob provádění aktivit. Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly. Inovace je více než pouhá myšlenka nebo nápad. Je to implementace, uvedení nápadu v život. Nedá se zaměňovat s kreativitou. Kreativita je v podstatě dovednost, zatímco inovace představuje proces, který začíná nápadem nebo představou a poté následují různé stupně vývoje, které vyústí do samotné implementace. Jak idea, tak kreativita jsou nedílnými součástmi inovace, nicméně ani jedna z nich sama o sobě nepostačuje k úspěšnému rozvinutí tvůrčí myšlenky k naplnění inovace. Existují různé druhy inovací a různé cesty k inovacím. Kromě inovací technické povahy (založené především na výzkumu) jde také o netechnické inovace, jako např. inovace v oblasti organizace a řízení (nové formy organizace práce, řízení kvality, procesní řízení apod.), inovace trhů, inovace modelu podnikání či o prezentační inovace (komplexní pojem pro inovace v oblasti designu a marketingu). Inovace nemusí být nová v tom smyslu, že ji ještě nikdo nevyzkoušel. Musí být ale nová alespoň v jednom svém aspektu. Zásadní inovace přináší podstatné změny, je důležitější. Přírůstková inovace pouze navazuje na existující stav. Úspěšná inovace vyžaduje: • stanovení cílů, • naplánování aktivit tak, aby vedly ke splnění stanovených cílů, • spolupráci, • monitorování výsledků, • komunikaci, • správné načasování, • štěstí. Vykonání něčeho nového je nejen věcí objektivně těžší než vykonání něčeho, co je známé a vyzkoušené, ale navíc jednotlivec cítí ve vztahu k tomu nechuť a cítil by ji i tehdy, kdyby nebylo objektivních těžkostí. V psychice toho, kdo touží vykonat něco nového, převládají síly zvyku a vystupují proti rodícímu se plánu. Historie vědy je jedním potvrzením faktu, že přijetí nového vědeckého stanoviska nebo metody je pro nás věcí neslýchaně těžkou. Myšlení se stále vrací do starých kolejí… Je také nutné zdůraznit, že každá inovace je spojena s rizikem neúspěchu, neboť inovace přináší změnu. Většina osob změnu nevítá pozitivně a často proti ní bojuje. Je lehčí a pohodlnější fungovat podle dosavadních stereotypů než se přizpůsobovat či učit novým věcem a postupům. Ne vždy se podaří dosáhnout plánovaných cílů. Je důležité mít na paměti, že inovace není jednorázová akce, ale je to dlouhodobě trvající proces vyžadující experimentování, testování a vylepšování. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU – POHLED ZVENČÍ Pohled zvenčí je metoda odhalující potřebu inovace. „Pohled zvenčí“ je originální, rychle realizovatelná a velmi účinná metoda, která má za cíl odhalení a odstranění nejrůznějších problémů a potíží společností, firem i jiných subjektů. Výsledkem pohledu zvenčí je nabídka portfolia možných úspěšných řešení, a to mnohdy i bez potřeby dalších dodatečných nákladů a investic a využívající stávající kapacity, zařízení i personál. Tato metoda je založená na principu využití nestranného a nezávislého pohledu zvenčí, na odstupu a nadhledu oproštěném o tzv. profesionální deformaci a profesionální slepotu, resp. provozní slepotu, na nestranné a nezávislé analýze, na tom, že nic není dokonalé a že vše prochází neustálým procesem vývoje, na skutečnosti, že vždy se najde řešení, pokud se skutečně hledá, dále na faktu, že více hlav více ví a také nejen na mé letité praxi a zkušenostech z různých oborů a oblastí výroby, obchodu, služeb i podnikání. Je prokázáno, že pohled zvenčí dokáže odhalit mnohé, co zůstává vnitřnímu pohledu skryto a že ve svém důsledku doporučená nabídka portfolia návrhů, nápadů, řešení, změn a úprav má po jejich následné aplikaci v praxi jistou garanci úspěšnosti. Tato metoda z různých objektivních a námi neovlivnitelných příčin sice nemůže zaručit vždy úspěch na 100 %, ale zato může díky nezávislému posouzení a analýze pomoci objektivně, bez falešného sentimentu, ješitnosti a sebeklamu diskrétně odhalit a pojmenovat příčiny vzniku problémů, může pomoci najít východiska a navrhnout a realizovat vhodné změny, řešení, nápady a úpravy, nalézt vhodnou strategii a pomoci navrhnout následný krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý plán. Organizace nebo firma mající zájem a potřebu cokoliv inovovat musí být na to připravena. Nezbytná je otevřenost k vyšší míře experimentování, tedy k pozitivnímu přijímání nových myšlenek a návrhů, což je projevem kreativního prostředí a rovněž tak je i projevem otevřenosti k přijímání nových výzev. Důležitá je ochota k riskování, tedy k toleranci ve vztahu k nejednoznačnosti, nejistotě a chybám, stejně jako je důležitá i schopnost pochopení významu poučení z úspěchů i neúspěchů, neboť inovace ve své podstatě vyžaduje určitou míru nejistoty. Neméně významná je i míra ochoty k dialogu, tedy ke kolektivnímu zkoumání procesů, předpokladů a jistot, jež utvářejí každodenní zkušenosti a taktéž i míra ochoty k participativnímu rozhodování, tedy k možnosti ovlivňovat rozhodovací proces. RREALIZACE NAVRHOVANÝCH ŘEŠENÍ A INOVACE Rozlišujeme drobná zlepšení a zásadní průlomové změny. Zlepšování je zlepšovaný proces, využívající lokálních znalostí a řešící především lokální problémy (např. výrobu) a předpokládaný přínos je v řádu několika set tisíc až několik miliónů korun (lepší produktivita, úspory, redukce nákladů apod.). Na rozdíl od inovací trvá realizace krátký čas (týdny) a má statisticky až 90% úspěšnost. Inovace je proces odpoutání se od současného stavu, využívající globálních znalostí a řešící průřezový problém (např. marketing, vývoj, výrobu, logistiku, obchod) a přínos činí desítky až stovky mil. korun (nové hodnoty, originalita, odlišnost apod.). Realizace trvá delší čas (měsíce) a má statisticky 10% úspěšnost, přínos je však oproti zlepšování naprosto nesrovnatelný. Vlastní proces zlepšování a inovace je proces hledání nových kombinací – prvků, nápadů, procesů a vyžaduje neustálé experimenty, testy a pokusy, přičemž drtivá většina invenčních pokusů je k ničemu, pár nápadů má jistou hodnotu a jen velmi malé procento představuje invenční průlomy. Proto je třeba zvolit takové cíle, které přinášejí nejvyšší zisk a na ty se zaměřit a zároveň je nutno postupovat v několika směrech a vyzkoušet co možná nejvíce variant. Můj „pohled zvenčí“ přímo i realizuje navrhovaná řešení a inovace. Výhodou a předností mé verze „Pohledu zvenčí“ oproti ostatním poradenským subjektům v oblasti management consulting je v ČR první a jediná možnost současného využití nejen navrhování, ale zároveň i realizace konkrétních doporučených technických úprav a inovativních zlepšení, obohacených třeba případně i o nové patenty, užitné a průmyslové vzory apod., což efekt užití aplikace této metody v praxi násobí. Uplatnění „mého pohledu zvenčí“ spočívá podle potřeby v diskrétní konzultaci a ve studiu materiálů, ve sledování v terénu i v provozu, v měření, v marketingové rešerši, v kalkulaci, dále pak v analýze stavu a v odhalení příčin problémů a následně ve volbě návrhu změn, úprav a inovací (např. rozšíření nebo změna sortimentu, restrukturalizace, specializace, komunikace, optimalizace webové prezentace SEO, vhodná reklama a propagace, změna způsobu a podmínek prodeje, dílčí technické a konstrukční úpravy produktů, zdokonalení, zjednodušení procesů, úpravy výkonů, parametrů, kvality, designu, materiálů, obalů, nové patenty, užitné vzory i průmyslové vzory, licence apod.), které by v kombinaci s návrhem vhodné další strategie měly pomoci přispět k rychlému odstranění příčin problémů, zlepšení stavu, popř. odvrácení rizika nebezpečí nebo dalších ztrát. Z těchto důvodů je má verze „pohledu zvenčí“ smysluplná a její aplikace a využití v praxi může být maximálně prospěšné a užitečné. V případě jakýchkoliv problémů je každá dobrá rada nad zlato a u podnikání i jakékoliv jiné vážné činnosti to platí dvojnásob. A platí to nejen v případě problémů a záchrany, ale i před zahájením jakékoliv komerční činnosti a projektů (oponentura – oponentní řízení). Přitom cena takovéto služby v případě nalezení úspěšného řešení může činit pouhý nepatrný zlomek oproti hodnotám a ziskům, který tento „pohled zvenčí“ může přinést. A to jistě stojí za úvahu. Aplikace mého pohledu zvenčí má standardně sedm základních fází: • konzultace se zadavatelem o jeho požadavcích a cílech, seznámení se současným stavem a s podmínkami spolupráce, předání základních informací a podkladů, • sběr dat a získávání potřebných informací v terénu, zjišťování reálného stavu a situace, odhalování rezerv a možných zdrojů a příčin potíží, pozorování, měření, zkoušky atp., • analýza, kalkulace, vyhodnocení a zpracování získaných poznatků, údajů a informací, • hledání a výběr možností a variant vhodných způsobů řešení, vlastní kreativní činnost, rešerše, zkoušky, testy, konzultace s experty atp., • zpracování výsledků do Návrhu doporučení vhodných řešení a úprav, obsahující jejich odůvodnění a jejich předpokládaný ekonomický i jiný dopad (ukončení zákl. aplikace), • praktická realizace vybraných, konkrétních, navržených a doporučených inovativních technických úprav, řešení a zlepšení, jejich vývoj a zavedení do praxe, • případné návrhy, vývoj a realizace nebo spolupráce na vývoji a realizaci nových patentů, užitných a průmyslových vzorů apod. (dlouhodobější spolupráce). Náplň fází i jejich počet se může měnit podle potřeb zadavatele, podle jeho specifických a konkrétních požadavků. Autor a realizátor je jediným a privátním subjektem, čímž je maximální diskrétnost zaručena. CENA APLIKACE ANALÝZY A REALIZACE INOVACE Cena aplikace je vždy individuální a její výše závisí na konkrétním požadavku zadavatele. Vychází z potřeby, rozsahu a konkrétních požadavků a podmínek, hloubky pohledu, specifických požadavků, náročnosti řešení apod., což se odráží v časové náročnosti aplikace. Cena zahrnuje zejména: • čas na konzultace, studium podkladových materiálů a kalkulace, dopravu apod., • čas na činnosti v terénu (zjišťování potřebných informací, sledování reálného stavu, konzultace a získávání informací, pozorování, odhalování, zkoušení, měření, testy, zkoušky, kalkulace apod.), • časovou náročnost kreativní a technické činnosti (analýza, vyhodnocení a zpracování získaných poznatků, údajů a informací, hledání a výběr možností a variant vhodných způsobů řešení atp.), • čas na vypracování zprávy (Návrhu portfolia doporučených úprav a řešení s odůvodněním) a nezbytné další konzultace, • čas na praktickou realizaci návrhů, tzn. vývoj, realizaci a zavedení konkrétních navržených řešení, úprav a zlepšení do praxe, • náklady na materiál, poplatky, služby a jiné potřeby nutné k výkonu činností na praktické realizaci návrhů, • případně i čas na návrhy, vývoj a realizaci nebo spolupráci na vývoji a realizaci patentů apod., • režijní výlohy poskytovatele (doprava, popř. ubytování, diety, nezbytné výlohy a poplatky), přičemž k určení hodinové sazby se použije průměrná aktuální hodinová sazba účtovaná poradenskými firmami v oblasti management consulting za jednu osobu v daném nebo příbuzném oboru, nebo se sazba určí dohodou. Případná participace na patentech, užitných a průmyslových vzorech apod. se řeší podle znění platných zákonů o ochraně autorských a průmyslových práv. Kdo chce ušetřit, může to dát některému ze svých zaměstnanců za úkol. Ten ale bude muset mít zájem začít studovat internetové zdroje, absolvovat řadu různých školení, seminářů, kurzů, stáží, číst desítky odborných knih, sledovat odborný tisk, trh, media, marketing, reklamu, legislativu a její změny, zajímat se o technický a technologický vývoj, nechat se zaměstnat a pracovat třeba rok ve firmě nebo více firmách s podobným zaměřením na různých pozicích a úrovních a získávat tam poznatky a praktické zkušenosti, taky bude muset začít podnikat a prožít úspěchy i krachy, aby nabyl zkušenosti a nakonec z toho všeho bude muset připravit portfolio doporučených metod a řešení, případně i konkrétních technických řešení, úprav, zlepšení a možná i patentů, které se mohou ihned použít a realizovat. A jeho práci bude za něj po tu dobu muset vykonávat další pracovník. Stejně Vám ale dodá jen povrchní teorii: Nikdo totiž žádného pracovníka hned jen tak nepustí do konkurenčních firem, aby tam zjišťoval, jak to dělají, co je tajemstvím jejich úspěchu, které z jejich nápadů skutečně dělají lepší a levnější produkty a tím i nové zákazníky a které jsou jen pouhým plýtváním energií a peněz. Takto nikdy nezjistí, jaké jsou jejich tajemství, plány, zkušenosti, technologie, metody atp. Tomuto zaměstnanci jako konkurenci neprozradí nikdo nic. A nikdo mu ani důvěrně neprozradí, v čem se oni sami spletli, na čem prodělali majlant a na co draze doplatili, kde číhá zrádné nebezpečí a na co je si dávat velký pozor. Nemůže to ani zjišťovat, jako průmyslová špionáž je to totiž i trestné. A i kdyby se přece jen něco dozvěděl, stejně by nikdy neřekl jako loajální zaměstnanec svému nadřízenému úplnou pravdu – zdržel by se záporné kritiky, tedy toho nejpodstatnějšího, oč tu šlo, ale co by bylo vůbec nejdůležitější – chyběl by mu totiž hlavně právě ten „pohled zvenčí“! Portfolio zkušeností a možných řešení, které můžete díky mému pohledu zvenčí získat, je toho pravým opakem. Není totiž jen snůškou laicky odkoukaných nebo vyčtených teorií, ale prakticky zaměřenými postupy, metodami a strategiemi, které již někomu přinesly výsledky. Vše navíc obohaceno o další možnosti, například o možnost nových a konkrétních technických a inovativních zlepšení a jiných úprav, nebo třeba i o nové patenty. A to přece stojí za to. Autorem a realizátorem tohoto projektu je Otakar Jalůvka. Má kvalifikaci a praxi i technického směru a pracoval v řadě firem a společností v různých oborech a oblastech výroby, obchodu, služeb i kultury na různých úrovních, od dělnických až po manažerské, má osobní zkušenosti s externí spoluprací i s živností a podnikáním. Otakar Jalůvka http://www.inovace.kvalitne.cz mailto:otacar@seznam.cz

Kontakt
Otakar Jalůvka
Otakar Jalůvka, autor a kreativec - řešení pro větší úspěch a rychlé zvýšení efektivity, prosperity a zisku
Posterestante pošta 12
73812, Frýdek-Místek
Telefon: 608665185
E-mail: otacar@seznam.cz
http://www.jaluvka.comKontaktní manažer: Otakar Jalůvka
Email: otacar@seznam.cz
Telefon: 608665185

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz